چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز

درباره کنفرانس

اقتصاد سبز با رویکرد همگام سازی دنیای امروز اقتصادی با محیط زیست به منظور استفاده موثر از سرمایه های طبیعی و بهره برداری از منابع اقتصادی موجود جهان مورد توجه سازمان ملل، کشورهای توسعه یافته و تا حدودی کشورهای درحال توسعه است.

ارسال مقالات

سومین كنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز از کلیه فرهیختگان و پژوهشگران گرامی در کلیه رشته های مرتبط با محورهای کنفرانس دعوت به عمل می آورد تا مقالات و نتایج پژوهشهای خود را از طریق سایت کنفرانس ارسال نمایند.

ثبت نام کمیته علمی

به منظور فراهم ساختن یک فرصت دوسویه در مسیر پیشرفت و تعالی علمی؛ و عبور از تبعیض ها و محدودیتهای موجود، دبیرخانه دائمی کنفرانس، صمیمانه از کلیه اساتید پیشکسوت و جوانی که افتادگی و فروتنی را دست مایه فعالیتهای علمی و تحقیقاتی خود کرده اند دعوت می نماید تا با مشارکت خود هر چه بیشتر بر غنای علمی کنفرانس بیفزایند.

Enigma

NO Post

Tags :  Bootstrap HTML5

Add You Post To show post here..

Read More

چاپ مقالات منتخب کنفرانس در مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی