محل برگزاری و هزینه ها

"پنجمین كنفرانس ملی اقتصاد سبز" نمایه شده در پایگاه CIVILICA با محوریت دانشگاه های یزد، بوعلی سینا همدان، پیام نور یزد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شبکه پژوهشگران ایرانی در تاریخ ۲2 تیر ۱۳۹۷ در شهرستان بابلسر برگزار خواهد شد.

 
هزینه های ثبت نام


هزینه ثبت نام هر مقاله              ۲۵۰۰۰۰ تومان

                    هزینه اسکان نویسندگان و اعضای محترم کمیته علمی           رایگان        تصاویر محل اسکان

هزینه حضور نویسندگان و اعضای محترم کمیته علمی              رایگان

هزینه مقالات دوم، سوم و ... (برای هر مقاله)    ۱۲۰۰۰۰ تومان

هزینه چاپ مقاله در دوفصلنامه مطالعات اقتصاد دانش و یا  مجله بین المللی اقتصاد مقاومتی                  رایگان

هزینه شرکت کنندگان آزاد + اسکان             ۱۵۰۰۰۰ تومان